Gratis app voor Beslist.nl verkopers

Altijd en overal inzicht in je verkopen op Beslist.nl.

 

 • Altijd en overal realtime inzicht in je Beslist.nl prestaties.
 • Precies weten wat je hebt verkocht en in welke plaats
 • Prestaties per dag, week en maand
 • Vergelijk prestaties met een vorige periode
 • Geschikt voor Android en iOS (incl. iPad en iPhone X)
 • Je hoeft geen EffectConnect gebruiker te zijn!
 • 100% gratis!

 

Open een gratis account

Installatie duurt 2 minuten

 

appdash

 

Hoe werkt het?

Binnen 2 minuten je Beslist.nl account gekoppeld

 1. Registreer via de registratiepagina
 2. Koppelen je Beslist.nl account
 3. Installeer de app voor iOS of Android
 4. Log in met de gegevens uit je registratie
 5. Klaar :-)

Download de app

 

googleplayappstore