Verkopen via Beslist.nl

Verkopen via Beslist.nl door een beslist.nl koppeling met je webshop

Verkopen via Beslist.nl, waarom?

Producten verkopen via Beslist.nl is voor veer online verkopers een interessante optie. Beslist.nl biedt met het winkelmandje veel kansen voor verkopers om consumenten uit Nederland en België te bereiken. Beslist heeft zich ontwikkeld van prijsvergelijker naar marktplaats, waardoor consumenten nu ook op dit platform kunnen bestellen en afrekenen. Wist jij dat beslist.nl maar liefst 4 miljoen maandelijkse bezoekers heeft? Deze consumenten zijn zonder grote kosten te bereiken, maar zonder automatisering kan dit veel foutgevoelig werk met zich meebrengen! Kan jij verkopen via Beslist.nl vanuit jouw webshop zonder extra werk of fouten? Ja hoor. Je kan je webshop koppelen aan beslist.nl.

Zo krijg jij extra omzet, maar geen extra werk!

Verkopen via Beslist.nl met een koppeling

Je kan je producten verkopen via Beslist.nl door een webshop koppeling via EffectConnect. Door je webshop via EffectConnect aan beslist.nl te koppelen is jouw assortiment te koop voor alle bezoekers op beslist.nl en is je voorraad altijd actueel, worden bestellingen automatisch in je webshop geplaatst en heb je door de track&trace koppeling je leverbetrouwbaarheid goed onder controle.

logo beslist

  • Nederland en België
  • 4 miljoen maandelijkse bezoekers
  • Commissie per verkocht product: 1%-15%
  • Er is geen maandelijkse selling fee bij beslist.nl
  • Bij beslist.nl wordt alle klantinformatie gedeeld
  • Je kan producten verkopen in alle categorieën
  • Je mag bij beslist.nl verkopen wanneer je webshop                    minimaal 1 jaar bestaat

Orders importeren

Importeer bestellingen in je webshop.

Track&trace koppeling

Terugkoppeling track&trace codes uit webshop.

Voorraad koppeling

Synchroniseer voorraden voor een actueel assortiment.

Product informatie

Snelle content upload via onze mapping tool.

Wil jij jouw webshop 30 dagen gratis aan Beslist.nl koppelen?
Wat gebeurt er als ik klik op "Ik wil een gratis proefperiode"?
Marketplaces dashboard EffectConnect

Meer informatie? Klik op jouw webshop platform voor meer informatie over verkopen via Beslist.nl!

logo lightspeed link beslist
logo magento link beslist
logo woocommerce link beslist
logo prestashop link beslist
logo ccv shop ccv group
logo shopify link beslist
logo opencart
logo logic4 link beslist
custom webshop link beslist.nl
logo mijnwebwinkel link beslist
logo bath and living

Doordat we EffectConnect zijn gaan gebruiken kunnen we veel meer tijd besteden aan de ontwikkeling van ons bedrijf, optimaliseren van processen en verbeteren van inkoop en assortiment. 

Werkt de koppeling voor Nederland én België?

Ja! Je kunt met onze koppeling beide landen van Beslist automatiseren.
Orders komen ook van beide landen binnen.

Kan ik verzendkosten instellen voor orders via Beslist?

Ja dat kan. Je kunt in EffectConnect de verzendkosten voor Nederland en België apart instellen.

Kan ik EffectConnect eerst uittesten voordat ik een abonnement afsluit?

Ja! Je kan een (gratis) demo aanvragen. Daarnaast mag je EffectConnect eerst een maand gratis proberen!

Moet ik bij EffectConnect een deel van mijn omzet afdragen?

Nee. Je betaalt bij EffectConnect een maandbedrag op basis van het aantal koppelingen dat je afneemt. Je betaalt géén percentage van je omzet.

Zit ik vast aan een contract?

Nee. Je kunt EffectConnect elke maand opzeggen. Maar, waarschijnlijk wil je de automatisering niet missen!