Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes die ertoe doen. Gebruik je EffectConnect, het product van Koek & Peer BV, dan gelden deze algemene voorwaarden.

Onderaan deze pagina kun je ook de Bijlage Gegevensverwerking (DPA) vinden.

visual screens EC NL 2023

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

Toepasselijkheid en definities

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Koek&Peer B.V. (hierna te noemen “Koek&Peer”) waarbij Koek&Peer (software)diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de klant ter beschikking stelt en/of levert.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • de klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van Koek&Peer aanbiedingen ontvangt of met Koek&Peer overeenkomsten sluit. Indien de klant volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Koek&Peer hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst;
  • Koek&Peer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koek&Peer B.V., statutair gevestigd te Swalmen en kantoorhoudende te 6071 RG Swalmen aan de Tolhuisweg 5a, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63676818;
  • EffectConnect en de EffectConnect-dienst(verlening): het door Koek&Peer ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan de klant via internet of een ander datanetwerk, zonder dat de (broncode van de) programmatuur op enigerlei (fysieke) wijze aan de klant wordt verstrekt. EffectConnect wordt door Koek&Peer aangeboden en geleverd als Software-as-a-Service (SaaS);
  • betaalperiode: de betaalperiode bedraagt één maand en gaat in op de dag van totstandkoming van een overeenkomst en wordt telkens aansluitend, behoudens rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst, voortgezet voor de duur van één maand;
  • directe schade: schade aan zaken en personen ten gevolge van door Koek&Peer verrichtte diensten;
  • indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie directe schade, zoals gevolgschade, gemiste omzet, winstderving, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van wederpartijen van de klant, rente en kosten, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan Koek&Peer voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur (van derden), schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan Koek&Peer voorgeschreven toeleveranciers en schade verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten van de klant.
 3. Het door de klant vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Koek&Peer als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de klant worden gehanteerd, totdat de klant Koek&Peer schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.
ARTIKEL 2

Algemene Voorwaarden van de klant en afwijkende afspraken

 1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing op aanbiedingen van en met Koek&Peer gesloten overeenkomsten.
 2. Afspraken tussen Koek&Peer en de klant die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien Koek&Peer deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.
ARTIKEL 3

Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

 1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij door Koek&Peer schriftelijk anders wordt aangegeven. Bij de aanbieding door Koek&Peer verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.
 2. Indien de klant bij Koek&Peer een bestelling plaatst via internet, per telefoon, e-mail of telefax, wordt de inhoud van de overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling door Koek&Peer aan de klant verstrekte orderbevestiging, tenzij de klant onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze orderbevestiging kenbaar maakt.
 3. Alle prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Alle door Koek&Peer kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s.
 4. Indien sprake is van een duurovereenkomst met een periodieke betalingsverplichting van de klant, geldt dat Koek&Peer gerechtigd is deze Algemene Voorwaarden en de prijzen en tarieven steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode aan te passen. Koek&Peer zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste één maand voor inwerkingtreding schriftelijk aankondigen. Indien de klant niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is de klant gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding. Gebruik van EffectConnect na de datum van inwerkingtreding geldt als aanvaarding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
ARTIKEL 4

De EffectConnect-dienst(verlening)

 1. Koek&Peer verricht de EffectConnect-dienst uitsluitend in opdracht van de klant. Het staat de klant niet vrij derden gebruik te laten maken van de door Koek&Peer verleende EffectConnect-dienst. Een aan de klant toekomend recht tot gebruik van EffectConnect is voor de klant verder niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 2. Uitvoering van de door Koek&Peer te verlenen EffectConnect-dienst begint binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. Koek&Peer is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met de klant is overeengekomen. Klant draagt er zorg voor dat hij onverwijld na het aangaan van de overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de EffectConnect-dienst benodigde faciliteiten.
 3. Tenzij anders overeengekomen, geldt de tussen partijen gesloten overeenkomst als een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door de klant te allen tijde schriftelijk worden opgezegd tegen de eerste dag van een nieuwe betaalperiode en met inachtneming van één maand opzegtermijn.
 4. Indien Koek&Peer op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van de klant, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan klant in rekening kunnen worden gebracht.
 5. Koek&Peer kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de EffectConnect-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij de klant geldende systemen en/of procedures tot gevolg heeft, zal Koek&Peer de klant zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van de klant. In dat geval kan de klant de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Koek&Peer de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
 6. Koek&Peer kan de uitvoering van de EffectConnect-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Koek&Peer is niet gehouden specifiek voor klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 7. Koek&Peer kan de EffectConnect-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Koek&Peer zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.
 8. Koek&Peer is nimmer gehouden de klant inzage te verstrekken in de broncode van de programmatuur en/of een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de EffectConnect-dienst aan klant ter beschikking te stellen en te houden (broncode van de) programmatuur.
 9. De overeenkomst met Koek&Peer en de EffectConnect-dienst omvat géén verplichting voor Koek&Peer om back-ups te maken en te bewaren van gegevens van of ten behoeve van de klant. De klant blijft derhalve zelf verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke en contractuele administratie- en bewaarverplichtingen (ten opzichte van derden).
ARTIKEL 5

Inspannings-verplichting

 1. Koek&Peer zal zich naar beste kunnen inspannen zijn EffectConnect-dienst met zorg aan te bieden en uit te voeren. Alle diensten en werkzaamheden van Koek&Peer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Koek&Peer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.
 2. Koek&Peer staat er niet voor in dat de in het kader van de EffectConnect-dienst ter beschikking te houden programmatuur en dienstverlening foutloos is en zonder belemmeringen en onderbrekingen functioneert. Koek&Peer zal zich er voor inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door Koek&Peer zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door de klant gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Koek&Peer zijn gemeld. Koek&Peer kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Koek&Peer staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door Koek&Peer is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Koek&Peer is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
 3. De klant zal op basis van door Koek&Peer verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de EffectConnect-dienst(verlening), verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Koek&Peer verklaart zich bereid om op verzoek van de klant naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door de klant te nemen maatregelen, tegen door Koek&Peer te stellen (financiële) voorwaarden. Koek&Peer is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 4. Koek&Peer staat er niet voor in dat de in het kader van de EffectConnect-dienst ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.
ARTIKEL 6

Verwerking (persoons)gegevens en beveiliging

 1. Koek&Peer exporteert met EffectConnect geautomatiseerd en op nader overeen te komen wijze alle informatie van en over producten van de klant naar één of meerdere nader overeen te komen externe platformen van derden. Voor zover er via of op deze externe platformen orders worden geplaatst door derden, exporteert Koek&Peer deze orders met EffectConnect geautomatiseerd naar de klant. De klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, verplichtingen tegenover deze derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De klant is daarmee ‘verwerker’ in de zin van de AVG. Voor zover er bij Koek&Peer verwerkingen plaatsvinden van persoonsgegevens van betrokkenen van de klant, rust de verantwoordelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen als verwerker in de zin van de AVG volledig en uitsluitend bij de klant. Partijen stellen vast dat Koek&Peer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘subverwerker’ in de zin van de AVG is.
 2. Koek&Peer zal, zoveel als technisch en organisatorisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door de klant na te komen verplichtingen als bedoeld in het vorige lid van dit artikel. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Koek&Peer begrepen en komen voor rekening van de klant.
 3. De klant vrijwaart Koek&Peer voor aanspraken van betrokkenen van wie (persoons)gegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een (persoons)registratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Koek&Peer toerekenbaar zijn.
 4. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van EffectConnect door de klant worden verwerkt, ligt volledig bij de klant. De klant staat er tegenover Koek&Peer voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de (persoons-, product- en/of prijs)gegevens niet onjuist, onvolledig, onduidelijk, beschadigd, verminkt, onrechtmatig en/of anderszins gebrekkig zijn en dat deze gegevens geen inbreuk maken op enig recht (van intellectueel eigendom) van een derde. De klant vrijwaart Koek&Peer tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 5. De beveiliging die Koek&Peer toepast op gegevensbeveiliging, voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. Koek&Peer staat er echter niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
 6. Eventueel door of vanwege Koek&Peer aan de klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door de klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van de klant kenbaar worden gemaakt. Koek&Peer is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.
 7. De klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.
ARTIKEL 7

Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Koek&Peer, kan Koek&Peer onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan de schuld van Koek&Peer of buiten de risicosfeer van Koek&Peer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere: (i) overmacht van toeleveranciers van Koek&Peer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die al dan niet door de klant aan Koek&Peer zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur, materialen en/of diensten van derden al dan niet waarvan het gebruik door de klant aan Koek&Peer is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storingen in de leveringen van gas, water en elektriciteit, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, (cyber)criminaliteit, (cyber)vandalisme (viii) brand-, waterschade, overstroming, (ix) werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, (x) weersomstandigheden en weersinvloeden, acts of god, en (xi) algemene vervoersproblemen.
 2. In geval van een toerekenbare of niet toerekenbare tekortkoming in de overeenkomst door de klant is Koek&Peer bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
ARTIKEL 8

Betalingscondities

 1. De betaling van de door Koek&Peer geleverde diensten zal dienen te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij een periodieke betalingsverplichting zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door Koek&Peer verleende EffectConnect-dienst telkens vooraf verschuldigd, te betalen vóór iedere eerste dag van de desbetreffende betaalperiode.
 3. Alle betalingen zullen – tenzij door Koek&Peer anders aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in euro’s en in Nederland, en wel op een door Koek&Peer aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank. De klant kan zich jegens Koek&Peer nimmer beroepen op opschorting of verrekening.
 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, is de betalingsverbintenis van de klant jegens Koek&Peer onmiddellijk opeisbaar. De klant is op dat moment zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 5. Vanaf het moment van verzuim is Koek&Peer gerechtigd contractuele rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag ter hoogte van één procent (1%) per maand tot aan de dag der algehele voldoening.
 6. Vanaf het moment van verzuim is Koek&Peer eveneens gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen onmiddellijk en zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling op te schorten. Zo is Koek&Peer gerechtigd de EffectConnect-dienst naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. De buitengebruikstelling ontheft de klant niet van zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Verder heeft de klant vanwege en gedurende de buitengebruikstelling geen aanspraak op enige vorm van (schade)vergoeding. De buitengebruikstelling eindigt wanneer Koek&Peer vaststelt dat de klant (alsnog) alle (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen. De kosten van de buitengebruikstelling en van het opnieuw in dienst stellen van EffectConnect zijn voor rekening van de klant.
 7. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschenen rente en vervolgens van opeisbare verbintenissen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere verbintenis.
 8. Indien de klant in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is de klant gehouden de door Koek&Peer gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn óók begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten buitengerechtelijke kosten en proceskosten. In geval van het door Koek&Peer aanvragen van het faillissement van de klant, zal de klant ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvraag te voldoen.
 9. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de klant in geval van faillissement(saan-vraag), (aanvraag tot) surseance van betaling, (aanvraag tot) toelating tot enige wettelijke schuldsaneringsregeling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant of onder curatelestelling van de klant, zonder dat een ingebrekestelling is vereist van rechtswege, in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met Koek&Peer gesloten overeenkomsten nakomt.
 10. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft Koek&Peer het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
ARTIKEL 9

Zekerheidstelling

 1. Indien Koek&Peer goede grond heeft te vrezen dat de klant haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal (kunnen blijven) nakomen, is Koek&Peer voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de klant op verzoek, en op basis van door Koek&Peer te bepalen voorwaarden, zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Nadat de door Koek&Peer gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de klant van rechtswege in verzuim en kan Koek&Peer de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht van Koek&Peer op volledige schadevergoeding.
ARTIKEL 10

Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe schade van de klant, zoals omschreven in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden, veroorzaakt door een aan Koek&Peer toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Koek&Peer, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de factuurwaarde van de door Koek&Peer verkochte en geleverde EffectConnect-dienst (exclusief BTW). Indien de duurovereenkomst een looptijd kent van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs c.q. factuurwaarde gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) voor maximaal één jaar.
 2. Voor alle indirecte schade, zoals omschreven in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden, is Koek&Peer, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.
 3. Indien de rechter mocht oordelen dat Koek&Peer geen beroep toekomt op de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals vermeld in dit artikel, is de totale aansprakelijkheid van Koek&Peer voor directe en indirecte schade beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Koek&Peer voor het voorval in kwestie wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico) en, bij gebreke van een aansprakelijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis van aansprakelijkheidsverzekering, tot maximaal een bedrag van € 50.000,00.
 4. De aansprakelijkheid van Koek&Peer wegens een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen alleen dan indien de klant Koek&Peer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Koek&Peer ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Koek&Peer in staat is adequaat te reageren.
 5. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Koek&Peer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
ARTIKEL 11

Verjaring

Vorderingsrechten van de klant verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

ARTIKEL 12

Conversie

Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

ARTIKEL 13

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op door Koek&Peer ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, ontwerpen, concepten, documentatie en adviezen berusten uitsluitend bij Koek&Peer. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen, verkrijgt de klant uitsluitend een niet overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht. Ieder ander recht tot gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie is uitdrukkelijk verboden.

ARTIKEL 14

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Koek&Peer is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen die tussen Koek&Peer en de klant mochten ontstaan is de rechtbank te Limburg, zittingsplaats Roermond bij uitsluiting bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

Bijlage Gegevensverwerking (DPA)

ARTIKEL 1

Toepasselijkheid en definities

De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

 1. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een Identificeerbare natuurlijk persoon;
 2. Identificeerbaar: een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel;
 3. Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 4. Pseudonimisering: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt;
 5. Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens – doch niet beperkt tot – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR);
 6. Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;
 7. Verwerkingsverantwoordelijke: de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;
 8. Verwerker: de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
 9. Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van Verwerker Persoonsgegevens verwerkt;
 10. Marketplace: de (rechts)persoon waar EffectConnect in opdracht van de klant productinformatie aan ter beschikking stelt, met als doel het publiceren c.q. aanbieden van deze producten via de desbetreffende marktplaats, met name in de vorm van een webshop (webwinkel);
ARTIKEL 2

Onderwerp

 1. Koek&Peer zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant.
 2. Op basis van Privacywetgeving wordt de Marketplace in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens, de klant als Verwerker en Koek&Peer als Sub-verwerker.
ARTIKEL 3

Verplichtingen Koek&Peer

Koek&Peer verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door Koek&Peer gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de afspraken met de klant en Marketplace. Klant staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

ARTIKEL 4

Sub-verwerkers

 1. Koek&Peer is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens op haar beurt Sub-verwerkers in te schakelen, mits Koek&Peer ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tevens voldoen aan de Privacywetgeving.
 2. Koek&Peer blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Klant.
ARTIKEL 5

Beveiliging

 1. Koek&Peer zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.
ARTIKEL 6

Meldplicht

 1. Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt EffectConnect de betreffende klant(en) en Marketplace(s) onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:
  • het Datalek;
  • de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
  • wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
  • de technische maatregelen die door Koek&Peer zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.
 2. Koek&Peer verstrekt op verzoek van de klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor de klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.
 3. Koek&Peer kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.
ARTIKEL 7

Rechten van betrokkene(n)

 1. Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent Koek&Peer de klant voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.
 2. Koek&Peer stelt de klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan Koek&Peer.
ARTIKEL 8

Data protection impact assessment

Koek&peer verleent de klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessment door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

ARTIKEL 9

Geheimhouding

 1. Koek&Peer verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.
 2. Koek&Peer staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor Koek&Peer en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.
 3. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.
ARTIKEL 10

Aansprakelijkheid

 1. Indien Koek&Peer tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan de klant Koek&Peer in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan Koek&Peer een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
 2. Koek&Peer is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 10.3 van de Algemene Voorwaarden.
 3. Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.
ARTIKEL 11

Duur en beëindiging

 1. De verplichtingen van Koek&Peer uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover Koek&Peer nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.
 2. Koek&Peer kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.
EXPERT-TALK

Vraag het een van onze integratie experts

Wil je weten hoe ons platform op een veilige, schaalbare en robuuste manier kan aansluiten op je backoffice? Vraag hier contact aan met onze integratie-experts.

2.0-Portret_CTA-TW&ST