Beslist.nl koppelingen voor je webshop

Beslist.nl biedt de mogelijkheid voor verkopers om artikelen op de Beslist website te verkopen, dat gaat via Beslist Winkelwagen. EffectConnect biedt hiervoor voor diverse webshop systemen een plugin, waarmee dit proces te automatiseren is.

We automatiseren:

  • Content
  • Aanbod (beschikbaarheid, levertijd, prijs)
  • Orders
  • Zendingen

 

Plugins voor Beslist Winkelwagen koppelingen

Via EffectConnect bieden we de volgende plugins:


Heb je een ander systeem of maatwerk webshop? Geen probleem.
Een koppeling is vast mogelijk! 

VRAAG EEN GRATIS DEMO AAN
Een complete uitleg en 30 dagen proberen!